top of page

Kontingentændring pr. 1. januar 2018

Som I ved, havde klubben et stort underskud i 2016 - faktisk brugte klubben i 2016 næsten 1.000 kr. mere på hvert medlem, end vi fik ind i indtægter, inkl. kontingentindtægter. De 1.000 kr. i merudgifter pr. medlem kom os alle sammen til gode, men det er naturligvis ikke en varig løsning at bruge flere penge end man tjener.

I år 2017 bliver underskuddet væsentligt mindre end sidste år, men på trods af planlagte og gennemførte omkostningsbesparelser, kan vi ikke undgå at der bliver et ikke ubetydeligt underskud i år.

Pengekassen er snart tom, og vi står derfor overfor et valg mellem 3 onder: 1) Vi lukker Aarhus 1900 Triathlon indenfor 1 års tid, når der ikke er flere penge tilbage 2) Vi reducerer træningsudbuddet markant og afskediger en række trænere 3) Vi hæver kontingentet

I bestyrelsen har vi drøftet dette indgående og har valgt løsning 3. Løsning 1 giver ikke mening for os, og løsning 2 vil reducere klubbens kvalitet og træningsudbud til et niveau, hvor mange af medlemmerne vil skifte til andre klubber. Og så vil vi stå med de samme økonomiske problemer igen om 1-2 år, blot i en triatlon-klub der er væsentlig mindre attraktiv end den vi har i dag.

Nyt kontingent Fra og med 1. januar 2018 stiger kontingentet derfor for alle senior-medlemmer med 200 kr. pr. år. Vi mener, at dette kan skabe balance i regnskabet, kombineret med de andre initiativer vi har igangsat for at forbedre økonomien.

Kontingentstigningen svarer til 16,50 kr. pr. måned pr. medlem. Hvoraf de 3,50 kr. pr. måned i parantes bemærket betales til Dansk Triatlon Forbund, da de har valgt at lade kontingentet stige til 240 kr. pr. år pr. medlem af klubben - en ikke uvæsentlig udgift for os.

Kontingenterne for 1900Tri Alligators og Xterra stiger ikke, da de allerede er reguleret i 2017.

Ny kontingentstruktur Samtidig med ændringen i kontingentets størrelse, ændres måden som kontingentet bliver opkrævet på, så det bliver mere simpelt.

Den nuværende struktur er, at der betales et grundkontingent med en fast betalingsdag hvert år, individuelt for hvert medlem, samt et tillægskontingent for svømning der betales to gange om året, henholdsvis 1/1 og 1/7.

Denne struktur erstattes med to typer kontingenter: 1) Duathlon-kontingent (dvs. ingen svømmetræning) 2) Triathlon-kontingent (dvs. inkl. svømmetræning)

Begge kontingenter giver tri-licens hos forbundet, og begge kontingenter opkræves halvårligt og trækkes automatisk, ligesom det nuværende grundkontingent. Den ene betaling er på samme dato som det nuværende grundkontingent, og den anden betaling er 6 måneder senere. Dvs. at antallet af årlige betalinger reduceres fra tre til to, og at alle betalinger sker automatisk, så man ikke glemmer det.

Duathlon-kontingentet vil koste 500 kr. pr. halvår, og triathlon-kontingentet vil koste 1.300 kr. pr. halvår.

Første opkrævning af det nye forhøjede kontingent vil ske i forbindelse med hvert enkelt medlems betaling af grundkontingentet i 2018 (dvs. på den sædvanlige dato for opkrævningen af grundkontingentet). På dette tidspunkt vil man betale for det kommende halvår, og seks måneder senere betales for det næste halve år.

De medlemmer der fornyer grundkontingentet i perioden 1/10-2017 til 31/12-2017 vil dog allerede nu blive opkrævet kontingent for et halvt års grundkontingent, i stedet for et helt år. Betalingen er på det nuværende kontingentniveau, og betalingen er derfor 400 kr. i stedet for 800 kr. Næste opkrævning er så 6 måneder senere og er på det nye niveau.

Idet svømmekontingentet bortfalder, har alle med triathlon-medlemsskab ret til at svømme fra og med 1. januar 2018, uanset hvornår deres triathlon-kontingent opkræves. Den eneste undtagelse er de triathlon-medlemmer, hvor fornyelsen af grundkontingentet først sker i 3. kvartal 2018. Disse medlemmer skal betale 800 kr. for svømning i januar 2018, idet de ellers vil have gratis svømning i mere end et halvt år, hvilket vi ikke mener er fair over for de øvrige medlemmer, set i lyset af klubbens aktuelle økonomiske situation. I vil blive kontaktet senere herom.

Vigtigt: Alle er som udgangspunkt triathlon-medlemmer! Det er vigtigt at være opmærksom på at alle medlemmer pr. dags dato er registreret i systemet som triathlon-medlemmer med en fremtidig betaling på 1.300 kr. pr. halvår, fra og med den første betaling i 2018.

De af jer der ikke ønsker at være triathlon-medlemmer skal derfor - på eget initiativ - sende en mail til kasserer@1900tri.dk og gøre opmærksom på, at I ønsker at være duathlon-medlem i stedet. Ændringen er registreret, når du har fået bekræftelse på det pr. mail.


Seneste nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
bottom of page